17. července 2019
Podmínky používání

Dohoda mezi uživatelem a portálem WindowsPortál.cz

Webové stránky portálu WindowsPortál.cz jsou složeny z různých stránek spravovanými portálem WindowsPortál.cz.

Webové stránky portálu WindowsPortál.cz jsou Vám nabídnuty pod podmínkou, že beze změny přijímáte podmínky a upozornění zde uvedené. Používáním webových stránek portálu WindowsPortál.cz s takovými podmínkami souhlasíte.

Změna těchto podmínek používání

Portál WindowsPortál.cz si vyhrazuje právo změnit podmínky a upozornění za jakých jsou webové stránky WindowsPortál.cz nábízeny, včetně poplatků za používání portálu WindowsPortál.cz apod.

Odkazy na cizí stránky jiných stran

Webové stránky portálu WindowsPortál.cz mohou obsahovat odkazy na jiné cizí webové stránky. Takové odkazované stránky nejsou pod kontrolou portálu WindowsPortál.cz, který není zodpovědný za jejich obsah ani za jakékoli odkazy, změny či aktualizace takových stránek. Portál WindowsPortál.cz není zodpovědný za webové vysílání ani za jinou formu přenosu obdrženého z takových odkazovaných stránek. Portál WindowsPortál.cz Vám pouze poskytuje tyto vhodné odkazy, což vždy neznamená, že je portál WindowsPortál.cz schvaluje nebo má nějaké spojení s jejich provozem.

Žádné nezákonné či zakázané používání

Podmínkou používání portálu WindowsPortál.cz je, že se zavazujete, že nezneužijete portál WindowsPortál.cz za žádným účelem, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami a upozorněními. Nesmíte použít portál WindowsPortál.cz žádným způsobem, který by poškodil, zablokoval, přetížil nebo oslabil portál WindowsPortál.cz nebo by obtěžoval jiné. Nesmíte získávat nebo se o získání pokoušet žádný materiál či informace žádným způsobem, který k tomu nebyl úmyslně poskytnut.

Používání komunikačních služeb

Portál WindowsPortál.cz může obsahovat služby nástěnky, povídání si, diskuzní skupiny, komunity, osobní webové stránky, kalendáře i jiné komunikační prostředky, které Vám umožní komunikovat s širokou veřejností nebo ve skupině (kolektivně nazvané "komunikační služby"). Zavazujete se používat komunikační služby jen pro posílání a přijímání vzkazů a materiálu, který je správný a má vztah k určité komunikační službě. Zavazujete se, že používáním komunikačních služeb budete příkladem ostatním a nebudete:

 • Pomlouvat, nadávat, obtěžovat, plést se, vyhrožovat či jinak porušovat zákonná práva (jako je právo soukromí a veřejnosti) jiných.

 • Uveřejňovat, posílat, natahovat na server, roznášet či rozšiřovat žádný nevhodný, rouhavý, hanlivý, nemravný, sprostý nebo nezákonný materiál, téma, název nebo informaci.

 • Natahovat na server soubory obsahující software nebo jiný materiál chráněný zákony o intelektuálním vlastnictví (nebo zákony o soukromí a veřejnosti), pokud tato práva nevlastníte či neřídíte nebo jste neobdržel/a všechna potřebná svolení.

 • Natahovat na server soubory obsahující viry, poškozené soubory nebo jiný podobný software či programy, které mohou poškodit činnost počítačů.

 • Propagovat,nabízet, prodávat nebo kupovat jakékoli zboží nebo služby za jakýmloli účelem, pokud to výslovně komunikační služby nedovolují.

 • Provádět nebo přeposílat průzkumy, obsah, pyramidové hry či řetězové dopisy.

 • Stahovat jakékoli soubory poslané jiným uživatelem komunikační služby, o kterých víte a nebo byste alespoň měli vědět, že nemohou být zákonně šířeny takovým způsobem.

 • Falšovat či mazat jakékoli autorské přisuzování, zákonná nebo jiná správná upozornění či vlastnická označení a popisky původu nebo zdroje softwaru či jiných materiálů obsažených v souboru, který je na serveru natažený.

 • Omezovat nebo bránit jiným uživatelům používat a těšit se z komunikačních služeb.

 • Porušovat jakékoli prováděcí řády nebo jiné směrnice, které mohou být používány pro určité komunikační služby.

 • Získávat nebo jinak sbírat informace o druhých, včetně emailových adres, bez souhlasu.

 • Porušovat jakékoli použitelné zákony či nařízení.
Portál WindowsPortál.cz nemá žádnou povinnost sledovat komunikační služby. Avšak portál WindowsPortál.cz si vyhrazuje právo posoudit materiály poslané přes komunikační služby a odstranit jakýkoli materiál podle vlastního uvážení. Portál WindowsPortál.cz si vyhrazuje právo zakázat Vám přístup ke kterékoli nebo všem komunikačním službám a to kdykoli bez upozornění kvůli jakémukoli důvodu.

Portál WindowsPortál.cz si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakoukoli informaci potřebnou ke splnění jakéhokoli úpoužitelného zákona, nařízení, zákonného procesu či vládního požadavku nebo upravit, odmítnout odeslat či odstranit jakékoli informace nebo materiál, celý nebo jeho část, podle vlastního uvážení portálu WindowsPortál.cz.

Dávejte si vždy pozor při zveřejňování jakýchkoli osobních údajů o Vás nebo Vašich dětech ve kterékoli komunikační službě. Portál WindowsPortál.cz neovládá ani neschvaluje obsah, vzkazy či informace ve kterékoli komunikační službě a proto se výslovně vzdává jakékoli odpovědnosti za obsah komunikačních služeb a jakýchkoli akcí vzniklých na základě Vaší účasti ve kterékoli komunikační službě. Správci a hostitelé nejsou oprávněnými mluvčími portálu WindowsPortál.cz a jejich názory nemusí zcela odpovídat názorům portálu WindowsPortál.cz.

Materiály natažené přes komunikační služby mohou být podrobeny omezením použití, reprodukce a rozšiřování. Vy jste odpovědný/á za splnění těchto omezení při stažení těchto materiálů.

Materiály poskytnuté portálu WindowsPortál.cz nebo zaslané na kteroukoli webovou stránku portálu WindowsPortál.cz

Portál WindowsPortál.cz neprohlašuje, že je vlastníkem materiálů, které poskytnete portálu WindowsPortál.cz (včetně zpětné vazby a námětů) nebo pošlete, natáhnete, zadáte nebo podáte na jakékoli webové stránce portálu WindowsPortál.cz nebo služeb s ním spojených (kolektivně "podání"). Avšak posláním, natažením, zadáním, poskytnutím nebo Vaším podáním zaručujete portálu WindowsPortál.cz, jeho přidruženým skupinám potřebná práva k používání Vašeho podání v souvislosti s provozováním jejich internetové činnosti including, witvčetně práv ke: kopírování, rozšiřování, přenosu, veřejnému zobrazení, veřejně provádět úpravy, překládat a měnit formát Vašeho podání a zveřejňovat Vaše jméno v souvislosti s Vaším podáním.

Neobdržíte od nás žádné vyrovnání v souvislosti s použitím Vašeho podání tak, jak je zde uvedeno. Portál WindowsPortál.cz se nezavazuje posílat nebo používat Vaše podání a může ho kdykoli odstranit podle svého uvážení.

Posláním, natažením, zadáním, poskytnutím nebo podáním Vašeho podání se zaručujete, že vlastníte nebo jinak ovládáte práva k Vašemu podání tak, jak je v této části popsáno, včetně všech práv potřebných k poskytnutí, poslání, natažení, zadání Vašich podání.

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace, software, produkty a služby zahrnuté v nebo dostupné pomocí portálu WindowsPortál.cz mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Čas od času se zde uvedené informace mění. Portál WindowsPortál.cz nebo jeho dodavatelé mohou dělat vylepšení nebo změny portálu WindowsPortál.cz a to kdykoli. Rady získané prostřednictvím portálu WindowsPortál.cz by neměly být bez zvážení použity k osobním, lékařským, zákonným nebo finančním rozhodnutím a měli byste se poradit s patřičným odborníkem, abyste se mohli lépe rozhodnout ve Vaší situaci.

Portál WindowsPortál.cz nebo jeho dodavatelé nezaručují vhodnost, spolehlivost, dostupnost, včasnost a přesnost informací, softwaru, produktů, služeb a související grafiky obsažené v portálu WindowsPortál.cz za jakýmkoli účelem. V maximálním rozsahu povoleném použitelnými zákony jsou takové informace, software, produkty, služby a související grafika poskytovány "tak jak jsou" bez záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu. Portál WindowsPortál.cz nebo jeho dodavatelé se tímto zříkají všech záruk podmínek vzheldem k těmto informacím, softwaru, produktům, službám a s nimi související grafice včetně všech samozřejmých záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, zdraví, práv a nevměšování se.

V maximálním rozsahu povoleném použitelnými zákony nenese při žádné události portál WindowsPortál.cz nebo jeho dodavatelé zodpovědnost za žádné přímé, nepřímé, trestní, neplánované, zvláštní, důležité či jiné škody včetně ztrát dat nebo zisků vzniklých díky nebo v návaznosti na výkon portálu WindowsPortál.cz, díky prodlení nebo neschopnosti použít portál WindowsPortál.cz nebo s ním související služby, díky zabezpečení nebo selhání při používání služeb nebo díky jakékoli informaci, softwaru, produktu, službě a související grafice získané pomocí portálu WindowsPortál.cz nebo jiným způsobem vzniklým při použití portálu WindowsPortál.cz, ať už je to založeno na smlouvě, občanském právu, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jinak. Dokonce i když portál WindowsPortál.cz nebo jeho dodavatelé byly seznámeni s možnostmi škod. Protože některé státy / soudní řády nedovolují zřeknutí se odpovědnosti za důležité nebo neplánované škody, výše uvedené omezení se na Vás nemusí vztahovat. Jste-li nespokojeni s jakoukoli částí portálu WindowsPortál.cz nebo s nějakou ze zdejších podmínek používání, Vaším jediným lékem je přestat používat portál WindowsPortál.cz.

Služební kontakt: nospam@nechcispam-admin-net.cz

Ukončení / Omezení přístupu

Portál WindowsPortál.cz si vyhrazuje právo dle svého uvážení ukončit Váš přístup k portálu WindowsPortál.cz a s ním souvisejícím službám nebo jeho části kdykoli bez oznámení. Obecně, v maximálním možném rozsahu, který povoluje zákon, je tato smlouva řízená zákony České republiky a tímto souhlasíte s právním řádem a příslušnými soudy ve všech sporech vzešlých z nebo vztahujích se k používání portálu WindowsPortál.cz. Používání portálu WindowsPortál.cz je oprávněné v jakémkoli právním řádu, který zneplatňuje všechna tato ustanovení podmínek včetně tohoto odstavce. Jako výsledek této smlouvy nebo používáním portálu WindowsPortál.cz nevzniká žádný společný podnik, partnerství nebo zastupitelský vztah. Plnění této smlouvy portálem WindowsPortál.cz je podřízeno existujícím zákonům a nic zde obsaženého neubírá práva portálu WindowsPortál.cz, aby dostál vládním, soudním a zákonným požadavkům vztahujícím se na Vaše používání portálu WindowsPortál.cz nebo informací jemu poskytnutým či jím sesbíraným. Je-li kterákoli část této smlouvy rozpoznána jako neplatná nebo nevynutitelná na základě použitelných zákonů včetně zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti výše uvedené, pak bude taková část považována za nahrazenou platným, vynutitelným předpisem, který nejlépe odpovídá smyslu původního předpisu a zbytek smlouvy zůstane tak, jak je. Pokud zde není jinak uvedeno, tato smlouva představuje celé ujednání mezi uživatelem a portálem WindowsPortál.cz a také nahrazuje všechnu předchozí či dočasnou komunikaci a návrhy, ať už elektronické, ústní nebo sepsané mezi uživatelem a portálem WindowsPortál.cz. Tištěná verze této smlouvy a jiných poznámek v elektronické formě je přijatelná v soudním a správním řízení založeném na této smlouvě nebo se na ni odkazujícím a to ve stejném rozsahu jako jiné obchodní dokumenty a záznamy sestavené a udržované v tištěné formě. Je výslovným přáním stran, aby tato smlouva a všechny související dokumenty byly sepsané v češtině.

Poznámky k autorským právům a ochranným známkám:

Všechen obsah portálu WindowsPortál.cz podléhá tomuto: Copyright 2005-2013 by PetrB a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

Ochranné známky

Názvy skutečných podniků a produktů zde uvedené mohou být ochrannými známkami jejich vlastníků.

Ukázkové podniky, organizace, produkty, lidé a události zde uvedené jsou vymyšlené. Není zamýšleno jejich spojování se skutečnými podniky, organizacemi, produkty, lidmi či událostmi.

Všechna práva zde výslovně neuvedená jsou vyhrazena. 
     
Copyright 2005-2013 by PetrB